Actievoorwaarden Cécémel

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Cécémel 70y wedstrijd (hierna “Actie”), die georganiseerd wordt door FrieslandCampina Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Venecolaan 17, B-9880 Aalter en met ondernemingsnummer 0402.814.175 (hierna ”FrieslandCampina”.)

Deze Actie start op 13 mei en eindigt op  31 december 2019.

Door hun deelname aan de Actie, verklaren de deelnemers akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden en de beslissingen van FrieslandCampina, welke beslissingen definitief en bindend zijn in alle opzichten.

2. Deelname

Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen wiens wettelijke woonplaats in België gevestigd is. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van hun ouders (of wettelijke vertegenwoordiger) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen. Medewerkers van FrieslandCampina en door FrieslandCampina ingeschakelde derden die betrokken zijn bij deze Actie zijn uitgesloten van deelname.

Een deelnemer kan onbeperkt deelnemen aan de Actie.

Deelnemingsformulieren die onvolledig zijn, fouten bevatten, nagemaakt of vervalst zijn, zullen niet in aanmerking genomen worden.

3. Prijzen

Het prijzenpakket bestaat uit Cécémel frigo’s (7 stuks, per maand wordt er 1 verloot), Cécémel party pakketten (70 stuks, per maand worden er 10 verloot) en 3 hoofdprijzen: een Cécémel feest met partybus op locatie.

Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of Actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering, bij laattijdige afhaling van een prijs of in geval van een andere reden van niet-uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar, vervalt de prijs aan FrieslandCampina.

FrieslandCampina kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

De fabrikant zal de garantie naleven op basis van het aankoopcontract van FrieslandCampina, zowel wat de termijn als de omvang betreft. Indien de winnaar op basis van de ingeroepen garantie gedurende de garantietermijn een nieuwe frigo zou ontvangen zal deze niet in de Cécémel reclame kleuren zijn. Alle transportkosten zijn uitgesloten. De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt normaliter 6 maanden. De garantie vervalt bij het niet naleven van de instructies, verkeerde aansluiting, abnormaal gebruik, verkeerd onderhoud, herstelling door niet gemachtigde, etc.

4. Actie

Door een verpakking van een deelnemend product te kopen en vervolgens een unieke actiecode in te vullen op de actiepagina, maak je kans op één van de Cécémel prijzen. Om deel te kunnen nemen dien je een account aan te maken op acties.leeflekker.be. Bij volgende deelnames kun je met deze accountgegevens inloggen. Het aanmaken van een account is gratis. Per deelnemer kan één account worden aangemaakt.

Om kans te maken op één van de prijzen van Cécémel, dien je een unieke actiecode in te vullen. Deze unieke actiecode vind je op de verpakking van deelnemende Cécémel producten*. Vervolgens dien je, zoals wettelijk bepaald in België, een vraag correct te beantwoorden. Op basis van sweepstake wordt automatisch op onpartijdige wijze bepaald of je een prijs gewonnen hebt. Als je wint, krijg je één van de Cécémel prijzen toegewezen. De prijzen worden ad random toegewezen; je kan dus niet zelf kiezen of je een frigo, party pakket of de hoofdprijs wilt. Ook kan de prijs niet worden geruild, veranderd of ingewisseld tegen een geldbedrag. 

Direct na de deelname krijg je te zien of je gewonnen of verloren hebt. Winnaars ontvangen een winnaarsmail. In de winnaarsmail wordt toegelicht welke stappen genomen dienen te worden om de prijs in ontvangst te nemen en wanneer deze naar verwachting zal worden ontvangen.

Per account kan je maximaal één Cécémel prijs winnen. Zolang je nog niet gewonnen hebt mag je zoveel codes invoeren als je wil, met een maximum van 5 unieke actiecodes per dag. In verband met fraudepreventie wordt een account na het invoeren van 10 foutieve codes tijdelijk geblokkeerd.

Deelnemende producten: Cécémel 200ml glas, Cécémel 500ml glas, Cécémel 750ml glas, Cécémel 1L Tetra De Enige Echte, Cécémel 1L Tetra Energy, Cécémel 200ml brick De Engige Echte, Cécémel 300ml PET De Enige Echte

5. Privacy

Bij deelname dient u uw contactgegevens door te geven, zo niet, kunnen wij u niet contacteren en is deelname uitgesloten. De gegevens die bij de inschrijving worden meegedeeld, worden automatisch verwerkt en in een computerbestand opgeslagen. De inzameling van persoonsgegevens betreffende de deelnemer door FrieslandCampina is bedoeld om een goed verloop van de Actie te verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de winnaars in contact te treden. De deelnemer geeft FrieslandCampina uitdrukkelijk de toestemming om de meegedeelde gegevens hiervoor te gebruiken. De persoonsgegevens die worden doorgegeven voor deelname aan de wedstrijd worden verwerkt conform de Privacyverklaring van FrieslandCampina te vinden op https://www.cecemel.be/nl-BE/legaal/privacy.

In zoverre de deelnemer dit heeft aangevinkt, zullen deze gegevens ook gebruikt worden voor promotionele doeleinden of om de deelnemers op de hoogte te houden van de activiteiten van FrieslandCampina. Tevens door middel van elektronische communicatie, zoals email indien aangevinkt. Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere FrieslandCampina-vennootschappen. Ingeval FrieslandCampina de persoonsgegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden, verbindt FrieslandCampina zich ertoe de deelnemers eerst te contacteren om u zo de kans te geven u hiertegen te verzetten.

De gegevens van de deelnemer worden opgeslagen tot maximaal 1 jaar na de Actie of indien de promotionele doeleinden worden aangevinkt tot het moment van uitschrijving. U hebt het recht om kosteloos uw gegevens in te zien, te verbeteren en te schrappen. U kan zich tevens ten allen tijde verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Het volstaat om daarvoor schriftelijk contact op te nemen met ons: privacybelgium@frieslandcampina.com.

Als de winnaar ermee instemt deel te nemen aan promotionele activiteiten zoals foto's van de winnaar, kunnen zijn contactgegevens en / of foto's worden gebruikt via de door hem goedgekeurde mediakanalen voor reclame en dit tot één jaar na afloop van de Actie. De winnaar kan zijn akkoord op elk moment herroepen, maar het materiaal dat is gemaakt voorafgaand aan een dergelijke intrekking en in omloop is, kan verder worden gebruikt.

De deelnemer kan bij vragen of klachten steeds contact opnemen via privacybelgium@frieslandcampina.com. De deelnemer heeft het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  

6. Intellectuele eigendomsrechten

Door een foto, compositie, tekening of ander werk (het "Werk") voor deze Actie in te dienen, garandeert de Deelnemer dat het Werk vrij is van rechten van derden en dat de Deelnemer, houder is van alle rechten op het Werk, en in het bijzonder machtigt de Deelnemer het gebruik, wijziging, overdracht, aanpassing, publicatie, communicatie of distributie in elk formaat, media of technologie. De deelnemer verbindt zich ertoe FrieslandCampina te vrijwaren tegen elke claim, actie of rechtszaak die voortvloeit uit het gebruik van het Werk. FrieslandCampina heeft het recht om het Werk te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer.

De merken FrieslandCampina en andere merken gebruikt in deze Actie zijn geregistreerde merken van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

7. Aansprakelijkheid

FrieslandCampina en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde prijzen.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege FrieslandCampina.

Zonder het bovenstaande te beperken, kan FrieslandCampina niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onderbreking, een opschorting of het stopzetten van de Actie of die voortvloeit uit verkeerde, overgeslagen, onderbroken, gewiste of foutieve deelnames, voor een vertraagde werking of transmissie van de inschrijvingen, voor communicatiestoornissen, technische incidenten of (slechte) verbinding met de website. Wie zich verbindt met de website doet dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.

FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt.

8. Klachten

FrieslandCampina behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze Actie te beslechten. Deze beslissingen zijn bindend. Elke klacht betreffende de Actie dient schriftelijk aan ons overgemaakt te worden via het volgende postadres: FrieslandCampina Belgium NV tav de Consumentendienst, Schaessestraat 15, B-9070 Destelbergen of consumerservice@frieslandcampina.com en dit ten laatste 20 dagen na het beëindigen van de Actie. De poststempel dient als bewijs.

9. Diversen

Als de wedstrijd wordt gehost door Facebook, bevestigen deelnemers aan de wedstrijd dat ze Facebook vrijwaren en FrieslandCampina garanderen tegen enige aansprakelijkheid of schadevergoeding als gevolg van hun deelname aan de wedstrijd en erkennen dat de wedstrijd niet is op welke manier dan ook gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of geassocieerd met Facebook. De informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, is voor FrieslandCampina en niet voor Facebook.

Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd door een bevoegde rechtbank, is FrieslandCampina gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Op deze Actie is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de deelnemer

Opgemaakt te Destelbergen op 29/04/2019